Onderzoek behandelproces bewegingsklachten en braces

Onderzoek behandelproces bewegingsklachten en braces

 

Auteur: Tim van Rooijen – ⏱ 8 minuten

In 2018 heeft Thuasne twee onderzoeken gedaan naar bewegingsklachten onder inwoners van Nederland. Dit onderzoek kan niet vergeleken worden met andere cijfermatige onderzoeken naar bewegingsklachten, omdat deze veelal zijn verricht vanuit de behandelaar en dit onderzoek gericht is op de consument die een bewegingsklacht ervaart. Het geeft ons inzicht hoe de consument een bewegingsklacht ervaart, hoe hij/zij deze oplost en welke rol de ondersteunende brace speelt in deze oplossing. Voor zorgprofessionals, verkooppunten en andere specialisten in de markt is dit waardevolle informatie. Daarom delen wij deze informatie graag met jou door middel van dit artikel.

Vooraf willen we een kanttekening plaatsen. Een brace kan niet gezien worden als de oplossing van een bewegingsklacht, maar kan gezien worden als een toegevoegde waarde om beter en sneller te herstellen of om dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Behandeling van een klacht door een zorgprofessional, in combinatie met een brace, versnellen samen vaak het herstel van de bewegingsklacht. Aan het eind van dit artikel wordt besproken in welke context de data verzameld is en in hoeverre dit een goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving is.

Onderzoek 1: behandelproces zorgprofessional

In het eerste onderzoek is ingezoomd op het behandeltraject bij een bewegingsklacht via de zorgprofessional. In de resultaten wordt besproken wat de meest voorkomende behandeltrajecten zijn, welke zorgprofessional de cliënt veelal het meest en het laatst behandelt en welke zorgprofessional de meeste braces voorschrijft. Dit onderzoek is willekeurig onder inwoners van Nederland uitgevoerd.

Aantal bewegingsklachten

In de vragenlijst waaraan 2107 mensen deelnamen was de eerste vraag of mensen de afgelopen twee jaar zelf een bewegingsklacht hebben ervaren. Bij 31,4% was dit het geval. In vervolgvragen werd gevraagd naar het behandeltraject. De vraag of er een zorgprofessionals gezien is voor een oplossing van de bewegingsklacht stond hier centraal. 69,2% gaf aan behandeld te zijn door een zorgprofessional. Dit aantal kreeg vervolgens aanvullende vragen. Een opmerkelijke conclusie is dat dus 31,8%, bijna 1/3 van de respondenten geen hulp zoekt voor oplossing van de bewegingsklacht. Dit kan natuurlijk te maken hebben dat een bewegingsklacht relatief onschuldig is, maar hierover kunnen we vanuit dit onderzoek geen uitspraak doen.

Bewegingsklachten per lichaamsdeel

Elke respondent (N=2107) kreeg meer inhoudelijke vragen over zijn bewegingsklacht. De meest voorkomend klacht is met 26% de rug, gevolgd door knieklachten, 24%. Dit betekent dat in de wervelkolom en de knie bij elkaar ruim de helft van bewegingsklachten blijken zijn. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van Bracewijzer uit 2019 en ook cijfers uit het KNGF jaarrapport.

Bron: KNGF – Fysiofacts 2019 (Fysiotherapeutische behandelingen)

Meest voorkomende behandeltrajecten

De respondenten (n=458) die aangaven een zorgprofessional te hebben geraadpleegd hebben ook vragen gekregen over hun behandeltraject. Zo wilden we weten welke zorgprofessionals ze hebben gezien en in welke volgorde. De participant had de volgende keuze mogelijkheden: huisarts, fysiotherapeut, arts (in het ziekenhuis) of overige met een open veld. De optie overige werd nauwelijks gebruikt, daarom is deze buiten de analyse gelaten.

De meeste cliënten zijn bij één zorgprofessional geweest. In totaal konden de deelnemers 27 verschillende behandeltrajecten aangeven. Wij hebben de 3 meest voorkomende behandeltrajecten voor je uitgewerkt. In de vragenlijst was ook de mogelijkheid om een andere zorgprofessional aan te geven via een open kader. Hier werd weinig gebruik van gemaakt en is daarom uit de analyse verwijderd.

Wat voornamelijk opvallend is dat er relatief veel wordt doorverwezen naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut blijkt in de keten de behandelaar waar de klacht wordt opgelost en dat matcht natuurlijk met de rol van de fysiotherapeut zoals we die kennen. Wat opvalt is dat toch 56% eerst een huisarts raadpleegt alvorens ze naar de fysiotherapeut gaan. Dit terwijl de fysiotherapeut vrij toegankelijk is voor iemand met een bewegingsklacht.

Opmerking: de percentages in een behandeltraject zijn gebaseerd op basis van doorverwijzing door de voorgaande behandelaar. Voorbeeld: van de 56% die de huisarts bezoekt, wordt 37% doorverwezen naar de fysiotherapeut.

Laatste behandeling per zorgprofessional

Aan de hand van de behandeltrajecten is te achterhalen wie de respondenten als laatste hebben behandeld. Een interessant gegeven omdat na dit bezoek het behandeltraject van de bewegingsklacht stopt en we er vanuit gaan dat hier de bewegingsklacht is verholpen, door een behandeling, dan wel door een advies. Er kunnen uiteraard meerdere redenen zijn waarom de respondent niet verder behandeld is, die hebben we niet achterhaald in dit onderzoek.

N=458

Aanbeveling brace door zorgprofessional

Na de vragen over het behandeltraject, zijn vragen aan deze respondenten (n=458) gesteld over brace advies door de zorgprofessional. Het is opvallend dat de fysiotherapeut met 11% veel minder vaak braces aanbeveelt dan de huisarts in ons onderzoek, artsen en andere zorgprofessionals in het ziekenhuis. Dit blijkt 66% tot 68% minder voor te komen dan via de huisarts of een specialist in het ziekenhuis. Daarbij willen we graag nogmaals de kanttekening plaatsen dat een brace niet gezien kan worden als de oplossing van de bewegingsklacht, maar als een toegevoegde waarde om beter te herstellen of weer sneller en beter dagelijkse activiteiten op te pakken. Behandeling van een klacht door een zorgprofessional in combinatie met een brace zijn complementair en versnellen samen vaak de oplossing van de bewegingsklacht.

De volledige keten

Van de respondenten die een bewegingsklacht hebben ervaren (n=662) hebben we in het onderstaande figuur de volledige keten van de respondenten overzichtelijk uitgewerkt. Hierin zie je welk behandeltraject ze doorlopen en wanneer er gekozen wordt voor een brace. In het overzicht hebben wij ook onderscheid gemaakt tussen vergoede en niet vergoede braces. Over het algemeen worden braces via een specialistische arts vanuit het ziekenhuis (denk aan een orthopedisch chirurg en revalidatiearts) vergoed.

Opmerking: alle percentages zijn ten opzichte van het gehele steekproef, bijvoorbeeld: 6,4% van alle participanten heeft een brace vergoed gekregen.

Hoe consumenten de bewegingsklacht hebben opgelost

Aan het einde van de enquête is gevraagd wat de respondent met een bewegingsklacht heeft gedaan om de bewegingsklacht op te lossen/te verminderen. Dit betrof een open vraag, zodat de respondent niet naar een specifiek antwoord werd gestuurd, zoals bij een meerkeuze vraag. De antwoorden op deze vraag zijn met kwalitatieve methodes gecodeerd. Hieruit komen 10 hoofdthema’s die het meeste voorkwamen in de open antwoorden. De consument kon meerdere thema’s vermelden in het antwoord, deze werden dan opgeteld bij beide thema’s.

N=662

Onderzoek 2: de brace consument

Door de jaren heen speelt de consument een steeds actievere rol in zijn/haar behandeling, zoals veel zorgprofessionals zelf ook ervaren. Er worden veelal gezamenlijk behandelplannen en behandeldoelen opgesteld. Belangrijk om voorafgaand aan de behandeling, de wensen en de mogelijkheden op elkaar af te stemmen en deze samen te vertalen in duidelijke doelstellingen. Dit is ook erg belangrijk voor een goede commitment aan de behandeling.

Naast de behandeling concludeerden we ook dat een brace vaak direct wordt gekozen door de consument, als oplossing voor de bewegingsklacht. Het zelf aanschaffen van braces door consumenten triggerde ons om een tweede onderzoek te verrichten, onder deze respondenten, om meer te leren over de beweegredenen van de consument in dit proces. Daarom hebben we een tweede onderzoek gedaan onder 187 respondenten die zelf een brace hebben aangeschaft. Hierin wilden we met name weten hoe ze tot hun besluit kwamen en wat ze belangrijk vonden aan de brace die ze hebben aangeschaft.

Belangrijkste product kenmerken van braces

De respondenten is gevraagd, wat voor hem/haar de belangrijkste producteigenschap was. Hieruit komt duidelijk naar voren dat pijnbestrijding, comfort en ondersteuning van het geneesproces als belangrijkste werd gezien. Een van de voornaamste zaken die wij interessant vonden was om te zien dat consumenten de pijnbestrijding het aller belangrijkste vinden. Het ondersteunen van het geneesproces daarentegen werd door de meeste mensen als minder belangrijk ervaren.

N=187

Achtergrond van het onderzoek

Thuasne streeft er voortdurend naar om zorgprofessionals te helpen mensen met een bewegingsklacht beter van dienst te zijn. Wij begrijpen dat het essentieel is meer over de achtergrond van het onderzoek te weten om de resultaten te kunnen interpreteren. Daarom zullen wij in dit onderdeel kort toelichten wat het doel was van het onderzoek, hoe de data is verzameld en wie er heeft deelgenomen aan het onderzoek.

Doel van het onderzoek

Binnen Thuasne was er al enige tijd de wens om het behandelproces en consumentengedrag binnen de orthopedische markt in kaart te brengen. Daarom is in 2018 een onderzoek gestart, dit onderzoek was onderdeel van de afstudeeropdracht van Tim van Rooijen voor de opleiding Commerciële Economie op Windesheim in Almere.

Data verzameling

De data is verzameld via Panel Clix een betaald panel waarbij leden betaald krijgen voor een deelname aan de vragenlijst. Om de juiste participanten deel te laten nemen aan de vragenlijst is er gebruik gemaakt van blinde selectievragen.

Participanten

Het panel heeft er voor gezorgd dat de steekproef overeenkomt met de bevolking spreiding in Nederland. Zo is er gezorgd dat er niet alleen Randstedelingen of mensen uit de provincie deelnamen aan het onderzoek. Daarnaast is er voor gezorgd dat de geslachtsverdeling gelijk was. Alleen de leeftijdsverdeling kon niet volledig worden gecorrigeerd omdat er voornamelijk 20plussers deelnemen aan dit panel.

Gegevens van de Nederlandse bevolking per gemeente afkomstig van het CBS.

Tim van Rooijen

Het kiezen van de juiste brace, passend bij jouw klacht en je situatie is geen makkelijke opgave. Daarom vinden wij het als leverancier onze taak om kennis over braces met je te delen, zodat je een overwogen keuze kan maken. De brace die bij jou past en jouw het beste ondersteunt in je activiteit.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *